اجرای گروه خردسال رقص آذری در جشن نوروز دانشگاه شریف