روز جهانی بیماران "ام اس" در باشگاه انقلاب تهران - 11 بهمن 94