رقص آذربایجانی در یادبود زلزله آذربایجان در اکباتان تهران