رقص فولکلوریک آذربایجان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن 94