رقص آیینی آذربایجانی "قازاغی" کودکان گروه آیلان در سالن همایش بیمارستان میلاد در بهمن ماه 94